Добре дошли на сайта filmzonebg.com, който представлява виртуално общество, състоящо се от неговите потребители.

Уебсайтът filmzonebg.com не събира и не съхранява никакви лични данни за своите потребители, както и не съхранява лог файл за действията им. E-mail адресът, по смисъла на новите разпоредби в сила от 25.05.2018 година, се явява като част от личните данни. По тази причина при регистрацията си, Потребителят НЕ Е ДЛЪЖЕН да посочва е-mail адрес. Този адрес обикновено служи за възстановяване на потребителски данни като никнейм и парола. Когато този адрес липсва, възстановяването на тези данни е невъзможно. Когато Потребителят реши да посочи е-mail адрес, той автоматично получава нашите гаранции, че този е-mail адрес няма да бъде предоставян на трети страни, с изключение в случаите когато искането на тази информация е направена в писмен вид от държавните, правораздавателните или разследващите органи.

Използвайки услугите на filmzonebg.com, Вие се съгласявате с тези условия за ползване.

В случай, че след като се запознаете с тях, не сте съгласен с техните изисквания и разпоредби, моля не използвайте услугите на filmzonebg.com.

С оглед на периодично допълване, модификация и усъвършенстване на работата на filmzonebg.com, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху работата на уебсайта, тези условия могат да бъдат променяни едностранно от Администрацията. При изменение на тези условия, промените ще бъдат публикувани на видно място на уебсайта filmzonebg.com.

Всякакви промени влизат в сила веднага и се приема, че Вие сте се съгласили с тях, ако в срок от 5 календарни дни след публикуването им, вие не заявите изрично писмено, че не сте съгласен с тях.

В случай, че потребителя заяви несъгласия с променените или нови общи условия, договорът с него се счита за автоматично променен и filmzonebg.com има право незабавно да прекрати предоставянето на услугата.

Използвайки услугите на filmzonebg.com, вие се съгласявате да не правите следните неща:

1. Да не публикувате, разпространявате или да предоставяте по всякакъв начин на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противиречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:

- авторски или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

- представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация.

2. Да публикувате, разпространявате или да предоставяте софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.

3. Публикуване или трансфер на порнографски и други нелегални материали.

4. Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка, или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международните актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.

5. filmzonebg.com предоставя място за съхранение единствено на данни, които отговарят на посочените по-горе изисквания и не противоречат на тези Правила или на императивни изисквания на приложимото законодателство. Ако ни стане известно, че публикуваната от вас информация не отговаря на посочените изисквания или на императивни изисквания на приложимото законодателство, линкът към нея ще бъде премахнат от нашата база с данни, като за повторното му активиране ще трябва да преминете през процедура, в която да докажете, че той отговаря на изискванията на сайта ни и не противоречи на императивните изисквания на приложимото законодателство.

6. Въпреки че екипа на сайта не се ангажира да проверява публикуваната от вас информация, си запазваме правото да премахваме или деактивираме, без предупреждение публикувана информация, когато бъдем известени от трети лица за това, че тя не отговаря на Правилата на сайта или на приложимото законодателство, както и ако тя по наша преценка застрашава сигурността на нашите сървъри.

7. filmzonebg.com не носи отговорност за публикуваната от Вас информация.

8. Съгласявайки се с тези правила Вие декларирате, че няма да използвате услугите на filmzonebg.com, за да активирате джънк мейл или изпращане на непоискани търговски съобщения.

9. Запазваме си правото да премахваме всякаква публикувана от Вас информация, която по наша преценка не съответства на законовите разпоредби и на изискванията на тези Правила.

10. Всички услуги на filmzonebg.com са на базата на "as is" и информацията намираща се на него е публикувана от трети лица. Ние предоставяме единствено свободно пространство за съхранение на информация в електронен вид от нашите потребители и не проверяваме съдържанието на съхраняваната от тях информация, която е стриктно за лично ползване от съответните потребители. Поради това ние не поемаме и не носим никаква отговорност за съдържанието на каквито и да било данни и информация, съхранявани на сървърите на filmzonebg.com, нито за това че съдържащите се на filmzonebg.com данни и информация може да включва вируси и че ще функционира безпогрешно и без прекъсвания.
Използването на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали разположени на filmzonebg.com е изцяло на Ваша отговорност.

11. filmzonebg.com не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни през filmzonebg.com.

12. Ние не носим отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до публикуваната от вас информация.

13. Ние не носим отговорност за вреди, настъпили от неправомерното използване на публикуваната на сайта информация.

14. Потребителят е длъжен да обезщети filmzonebg.com и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползвани услуги на filmzonebg.com в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, добрите нрави или Интернет етиката.

15. Всички услуги на filmzonebg.com са безплатни за неговите потребители. Наличната информация на сайта може да бъде използвана само за лични нужди и с некомерсиална цел.

16. При ползването на услугата "споделяне на съдържание" потребителят е длъжен да предостави достатъчно информация за неговия произход и лицензионни условия. Ако тази информация се намира на персоналния компютър на потребителя, който я споделя е необходимо заедно с нея да бъде публикуван .nfo файл, от който да е видно кой е авторът и при какви условия той я е предоставил за разпространение в Мрежата. Категорично се забранява споделянето на собствени преработки на защитени продукти, когато като източник е използван защитен с авторско или сродно право носител. Категорично се забранява споделянето на информация "за пръв път" (making available), освен ако споделящия потребител не е едновременно и носител на авторското право. В случай, че за дадено издание не е наличен оригинален .nfo файл, потребителят е длъжен да посочи вече съществуващ източник на същото издание в Мрежата откъдето той го е придобил.